Nobahari means new spring

نامجو را با نو بهاری شناختم و دوست داشتم. نو بهاری برای من ترانه نیست، خاطره نیست، گذشته نیست، نوستالژی نیست، که همه این‌ها هست اما فراتر از این‌هاست. نو بهاری برای من نوجوانی‌ست که معصومانه به حماقت جوانی رسید و تکرار نخواهد شد. Mohsen Namjoo who called Iranian Bob Dylan is an Iranian singer-songwriter….

سوختم و نساختی

یک فردی که حتی توان پرداخت یک وعده در رستورانی متوسط ندارد، چرا باید آغوش رایگان بگیرد؟ یک فردی که حتی هیجان که چیز دیگری‌ست، نمی‌تواند ایجاد کند، چطور می‌تواند عسل از لب‌ها بگیرد؟ یک فردی که تنها فردی بود که گفت مهربان است، چطور محبت را ندیده است؟  هزار بار گفتم اما اگر گوش…