گزارش تصمیمات ِ لحظه‌ی چهارده (16 و آخر)

آخرین روز از ماه آگوست پنج تصمیم گرفتم که از چند ساعت بعد وقتی وارد سپتامبر شدیم، اجرا کردم. در بعضی از اون‌ها موفق بودم و در بعضی دیگه شکست خوردم. امروز مهمون داشتم که سیگارشو جا گذاشت، پال‌مال‌ ِ آبی، همون سیگاری که می‌کشیدم. بهترین و بزرگ‌ترین تصمیم زندگیم دقیقا همین ترک سیگار بود و امروز…