الان (5)

خستگی‌اش در ماتحتم ماند. دلم برای همان سیستم نیم‌سوزم تنگ شده! پیوست به پست: اقلیت 5 خارج از پست: تا آخر هفته قسمت بعدی آکیسمت رو می‌نویسم.

الان (4)

درگیرم، آنقدر که از همه عالم غافلم. اما مگر گیر و دار من باعث از بین رفتن مسولیت های تو میشود؟ این روزها در یک شرایط خلا به دنبال آرامش همه چیز را خاموش کرده ام. آنقدر جلو رفته ام از درگیری که دایورت دیگر تاثیری ندارد. باید خاموشش کنم، خاموش! و خاموشش کرده ام،…