جراحی یک جراحت

داشتم به سامان می‌گفتم دندونم درد می‌کنه. کمی که دربارش حرف زدیم متوجه شدم من به این دندون درد عادت کردم. دندون ِ عقلم داره کج درمیاد و به لثه‌ام فشار اورده. این درد چند ماهی همراه من بوده و دیگه زیاد بهش توجه ندارم. بعد یاد دردهای دیگم افتادم، دردهایی که بهشون عادت کردم….